Categories
WordPress Basic

วิธีติดตั้งธีมเว็บ WordPress จากระบบ

Wordpress สามารถติดตั้งธีมได้สองแบบ ติดตั้งจากระบบของเวิร์ดเพรสเอง หรืออัพโหลดธีมมาใส่เองก็ได้ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกรณีแรก ซึ่งจริงๆวิธีไหนก็ทำได้ไม่ยาก